Ondernemers let op de rekening-courant verhouding BV en DGA!

De rekening-courant verhouding tussen de BV (holding/beheer) en de Directeur Grootaandeelhouder (DGA: iemand die meer dan 5% van de aandelen in een BV houdt) is een veelbesproken onderwerp. De Belastingdienst heeft het als controle speerpunt bij de controle van de aangiftes Inkomstenbelasting 2015.

Geld opnemen van zakelijke bankrekening
Veel DGA’s nemen (tijdelijk) geld op van de zakelijke bankrekening van hun BV. Ze gebruiken dit vaak voor consumptieve doeleinden (bijvoorbeeld een vakantie). Dit is dus een schuld die een DGA heeft aan zijn BV. Als DGA moet je deze schuld opgeven in je aangifte inkomstenbelasting (IB) en deze staat als vordering op de balans van jouw BV. Ook in de aangifte Vennootschapsbelasting van je BV moet deze schuld (voor de BV een vordering) gespecificeerd worden. De Belastingdienst heeft zodoende inzicht in de schulden en vorderingen van de DGA en de BV.

Voor de Belastingdienst is deze informatie relevant. Zij beoordeelt namelijk of de opgenomen gelden die gepresenteerd worden als rekening-courant niet een dividenduitkering zijn. Daarnaast beoordeelt zij of over de rekening-courant een zakelijke rente wordt betaald. Blijft het saldo van de lening of rekening-courant gedurende het jaar onder de € 17.500 dan hoef je daar geen rente over te berekenen. Komt het saldo erboven dan bent je een zakelijke rente verschuldigd die bij jouw BV belast is en in de aangifte IB niet aftrekbaar is. Je mag de schuld wel opnemen in box 3.

Rekening-courantovereenkomst
Het uitgangspunt van de Belastingdienst is dat jij zakelijk handelt met de BV net zoals je dat zou doen met een derde partij. Dat betekent dus ook dat van de schuld een rekening-courantovereenkomst aanwezig moet zijn tussen jou en de BV. In deze overeenkomst staat o.a. genoemd de (maximale) hoogte van de schuld, de aflossingsverplichting, rentepercentage en verstrekte zekerheden. De opgestelde overeenkomst dient uiteraard zakelijk te zijn. Zo moeten er voldoende zekerheden zijn bij jou als privé persoon en moet de aflossingsverplichting reëel zijn. Onder die condities zou de BV namelijk ook zaken doen met andere partijen.

Aflossen rekening-courantschuld
Nogal eens wordt het aflossen van de rekening-courantschuld achterwege gelaten. Dit heeft als reden dat gewoonweg het geld niet privé aanwezig is. In dat geval moet gekeken worden naar andere oplossingen:
1. Uitkeren van (structureel) extra bruto salaris al dan niet aan de meewerkende partner. De loonheffing wordt dan afgedragen aan de Belastingdienst en het netto salaris wordt dan niet uitbetaald maar direct verrekend met de openstaande schuld. Doordat het extra salaris vaak in de hoogste IB-schijf (52%) wordt genoten is dit derhalve een dure oplossing. En uiteraard moeten hiervoor wel voldoende liquide middelen aanwezig zijn in de BV om de loonheffing te kunnen voldoen.
2. Het benutten van vrijstellingen in de sfeer van de loonheffingen zoals die mogelijk zijn op grond van de werkkostenregeling.
3. Uitkeren van dividend vanuit de BV. Je kunt vanuit de BV dividend uitkeren aan jezelf als DGA. Hierover ben je dan 25% dividendbelasting verschuldigd, 15% direct te voldoen vanuit de BV en 10% via de aangifte Inkomstenbelasting. Stel dat je een rekening-courant schuld hebt van € 60.000, dan dien je € 80.000 aan dividend uit te keren ten laste van jouw overige reserves. Je betaalt dan € 20.000 aan dividendbelasting aan de Belastingdienst en kunt vervolgens € 60.000 aan rekening-courant ‘wegstrepen’. Om een dividenduitkering te kunnen doen gelden overigens wel een aantal voorwaarden.

Wat als de fiscus beoordeelt dat de lening niet zakelijk is?
Als blijkt dat de rekening-courantstand alleen maar oploopt en je in privé te weinig zekerheden hebt, kan de Belastingdienst constateren dat je een dividenduitkering hebt gedaan. Er volgt dan een naheffingsaanslag dividendbelasting en een navorderingsaanslag Inkomstenbelasting die gepaard kunnen gaan met belastingrente en boetes. Stel dat een dividenduitkering niet mogelijk is vanwege pensioen in eigen beheer, dan kan de Belastingdienst stellen dat je pensioen aan jezelf hebt uitgekeerd. Omdat dit pas mogelijk is op jouw pensioenleeftijd, is het pensioen ‘onzuiver’ geworden. De gehele commerciële waarde van de pensioenvoorziening zal dan worden belast tegen het tarief van 52% plus een revisierente van 20%! Dan wordt het wel een hele dure vakantie…

Ingeval alleen de rente onzakelijk is (een te laag rentepercentage bijvoorbeeld), zal de Belastingdienst alleen de rente corrigeren. Je moet in dat geval meer rente betalen aan de BV. De BV zal een navorderingsaanslag Vennootschapsbelasting krijgen die gepaard kan gaan met een boete.

Check dus jouw overeenkomsten en ga met je eventuele rekening-courantschuld aan de slag.
Wil je meer weten over dit onderwerp of advies ontvangen? Neem dan met ons contact op. We helpen je graag verder.

Geurt Jan van de Heetkamp